Przed egzaminem

Koszt postępowania kwalifikacyjnego:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym wynosi:

 1. z tytułu kwalifikowania – 800,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800,00zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,00 zł.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wynosi:

 1. z tytułu kwalifikowania – 1100,00zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu –1100,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600,00 zł.
Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienie budowlane uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278).
Zacznij naukę do egzaminu już teraz! Rozwiąż test

Terminy egzaminów.

Organizatorem egzaminów są Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa, zwane dalej „Komisjami”.
Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane ustala przewodniczący Komisji, są one przeprowadzane minimum 2 razy w roku (w sesji wiosennej i jesiennej).
Informacje o podanych terminach podawane są na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kandydat dopuszczony do egzaminu, zostaje zawiadomiony o terminie egzaminu listem poleconym, przynajmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem.

Wyniki egzaminów.

Wyniki egzaminów podawane są bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego. Zespół ten zwraca się do Przewodniczącego Komisji z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych osobie, która uzyskała pozytywny wynik na egzaminie pisemnym oraz ustnym. Jeżeli kandydat na uprawnienia budowlane nie zdołał uzyskać wyniku pozytywnego, Przewodniczący Komisji w decyzji odmawiającej udzielenie uprawnień budowlanych zobowiązany jest do podania terminu (nie krótszy niż 3 miesiące), po upływie którego może on ponownie przystąpić do egzaminu.

Dwa etapy nadawania uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno – budowanej

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno – budowlanej składa się dwóch etapów.
Pierwszy etap to postępowanie kwalifikacyjne, które przeprowadzają 3-5 osobowe zespoły kwalifikacyjne. Drugi etap to egzamin, który przeprowadzają zespoły egzaminacyjne składające się z 3-6 osób. Osoby, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji, przystępują kolejno do części egzaminacyjnej. Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne i rodzaje uprawnień.

Cześć pisemna i ustna egzaminu

Egzamin do którego podchodzą kandydaci na uprawnienia budowlane oraz specjalizacje techniczno-budowlane składa się z części pisemnej w formie testu oraz części ustnej, która sprawdza:
a) znajomości procesu budowlanego (regulowanego przepisami ogólnymi w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej),
b) umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Pytania egzaminacyjne (w części pisemnej oraz ustnej egzaminu) przygotowywane są osobno dla każdej specjalizacji, specjalności oraz uprawnień.

Osoby, które ubiegają się o uprawnienia budowlane przystępują do egzaminu:

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście przygotowanym przez Komisję Kwalifikacyjną.
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego jest nieodzownym warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu ustnego.

Obowiązuje zasada ilościowego doboru pytań testowych:

Ilość pytańZakres materiałuCzas trwania egzaminuWymagana ilość trafnych odpowiedzi
Uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi 90 pytań testowych
 • 63 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 9 pytań z zakresu postępowania administracyjnego
135 minut 68
Uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi 75 pytań testowych
 • 53 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 7 pytań z zakresu postępowania administracyjnego
115 minut 57
W ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi. 60 pytań testowych
 • 42 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z zakresu postępowania administracyjnego
90 minut 45
Uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi 45 pytań testowych
 • 32 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 4 pytania z zakresu postępowania administracyjnego
70 minut 34

Egzamin ustny

Zasady oceny z egzaminu ustnego

Ilość pytańCzas na przygotowanie się do egzaminuCzas na odpowiedźWymagana ilość punktów
Uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi 10 pytań 60 minut 50 minut 34 na 50 możliwych
Uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi 8 pytań 50 minut 40 minut 24 na 40 możliwych
W ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi 8 pytań 40 minut 40 minut 27 na 40 możliwych
Uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi 6 pytań 30 minut 30 minut 20 na 30 możliwych

Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane

Zgodnie z w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. przy ubieganiu się o uzyskanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie (specjalności) niż posiadane obowiązuje egzamin w zakresie ograniczonym.

Pytania egzaminacyjne, które przygotowywane są dla osób posiadających uprawnienia budowlane, a dodatkowo ubiegających się o uprawnienia w innym zakresie niż posiadane, tworzone są indywidualnie mając na uwadze rodzaj i zakres posiadanych uprawnień oraz termin ich uzyskania.

W postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja ustala zakres i formę egzaminu, indywidualnie dla każdego egzaminowanego.

Uprawnienia budowlaneEgzaminIlość pytańCzas trwania egzaminu (pisemny)
/ Czas na odpowiedź (ustny)
Wymagana ilość trafnych odpowiedzi (pisemny)
/ Wymagana ilość punktów (ustny)
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie) pisemny 75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
 • 50 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów
 • 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
115 minut 57
ustny 8 pytań w tym:
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Do 40 minut 27 na 40 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie) pisemny 60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
 • 40 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
90 minut 45
ustny
  6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Do 30 minut 20 na 30 możliwych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie): pisemny 45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
 • 30 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
70 minut 34
ustny 6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
30 min 20 na 30 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie): pisemny 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:
 • 20 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
45 minut 23
ustny 5 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
Do 25 minut 17 na 25 możliwych
Zacznij naukę do egzaminu już teraz! Rozwiąż test

Pobierz dokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane:

 1. Karta osobowa pobierz
 2. Oświadczenie o zgodności z prawdą dokumentów pobierz
 3. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych pobierz
 4. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki pobierz

Poznaj szczegóły egzaminu w Twojej Izbie.

Okręgowa Izba:

Grupa ArsLege:

Pomoc     Regulamin portalu     Kontakt   

Copyright 2009-2024 ArsLege
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też:  politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję